كليك كنيد
  فرم نظر سنجی    
*نام:      *نام خانوادگی :    *نام شرکت يا موسسه :   
 
 تلفن :    *پست الکترونيک :   
 
 آدرس :   1 )  از نظر ایمنی قفل Tiny را چگونه ارزیابی میکنید ؟
 توضیحات :  
 
 2 )  انظر شما راجع به خدمات پس از فروش قفل Tiny چیست ؟
 توضیحات :  
 
 3 )  آیا قفل سخت افزاری USB دیگری را تست نموده اید؟ اگر پاسخ مثبت است قفل Tiny در مقایسه با آن چگونه بوده است ؟

 
 4 )  ملاک ارزیابی شما برای قفل کدامیک از این موارد است ؟
 
 5 )  اگر از شما خواسته شود حتما چند اشکال از قفل Tiny بیان کنید آن اشکالات کدامند ؟

 
 6 )  پیشنهاد شماجهت ارتقا کیفیت قفل و خدمات پس از فروش آن چیست ؟

 
 7 )  چنانچه استفاده از قفل Tiny مورد رضایت شما بوده است آیا استفاده از آن را به دیگران توصیه میکنید ؟

                       
 

www.lllcd.com www.4df.org www.6df.org www.8df.org www.9sh.org  www.pedjvak.net 
www.pedjvak.com  www.shegerd.com  www.guarddongle.com  www.dedj.com www.5df.com